ประกาศความเป็นส่วนตัวและการให้ความยินยอมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Privacy Notice and Consent of Personal Data Protection

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัท มีความจำเป็นต่อกระบวนการจะซื้อจะขายทรัพย์สิน บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ข้อมูล เพื่อประกอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจะซื้อและการจะขายทรัพย์สินเท่านั้น โดยที่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้อาศัยฐานทางกฎหมายในการดำเนินการ ได้แก่ ฐานความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจะซื้อจะขายทรัพย์สิน

ในกรณีท่านต้องการทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อมูล และ QR Code ด้านล่างนี้ได้

Any personal data collected by the company is necessary for the process of buying and selling property. The company will use the personal data that you have provided to carry out the transactions regarding the buying and selling property only. The company will keep your personal data confidential in accordance with the conditions stipulated by law, which relies on legal bases for processing, including the necessity to perform the contract according to Section 24 (3) of the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) to collect and use your personal data for the benefit of buying and selling property.

In the event that you would like to know more details about the company's use of personal data, you can contact the company by using the information and QR Code below.

บริษัท อินซาฟ ภูเก็ต พันวา จำกัด
Insaf Phuket Panwa Limited
ที่อยู่: 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Address: 28 Soi Sukhumvit 13 Klongtoey-Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

อีเมล์: insaf@insafassets.co.th
Email: insaf@insafassets.co.th